YANG SEUNG BEEN

사업자 등록번호 : 896-87-02394

대중문화예술기획업등록업체 : 제 24109-2022-000001호

ㅣEmail : jydmc6@naver.com

주소 : 서울시 서초구 잠원동 18-3 정원빌딩 A동 6층 전체

ㅣ대표전화 : 02-544-6667ㅣ팩스 : 02-6455-1667

대표 : 김 주 연

COPYRIGHT © 2021 JYDMC ALL RIGHT RESERVED